شرح

حقوق درخواستی
5000000
3 سال فعالیت در انستیتو
5 سال تدریس در دانشگاه آزاد واحد قزوین

اطلاعات

محیط کاری خوب

تماس

ایمیل: robotic.mass@gmail.com
09198999822
55970296
جویای کار