دسته بندی: کارگاه

برای آنکه از میزان چیرگی زمان روانی بر خود آگاه شوید، از این محک ساده استفاده کنید. از خود بپرسید: آیا در کاری که انجام می دهم، احساس شادمانی، راحتی و سبکی میکنم؟ اگر چنین احساسی ندارید، زمان، لحظه حال را پوشانده است و زندگی به عنوان بار یا کشمکشی به نظر می رسد. اگر در کاریکه می کنید، احساس راحتی، شادمانی و سبکی وجود ندارد الزاما به این معنا نیست که به تغیر آن کار نیاز دارید. ممکن است کافی باشد که چگونگی انجام آن را تغییر دهید.

+